×
KVKK
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) Çerez ("Cookie") Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, çerezler aralığı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Anbar Serbest Bölge Mah. Kayseri Serbest Bölgesi 17. Cad. No:1/2 Melikgazi-KAYSERİ adresinde mukim, Kayseri Ticaret Odasına 19045 Numarası ile kayıtlı 053000594660019 mersis no’lu, Kayseri Mimarsinan Vergi Dairesine 530 005 9466 Numara ile kayıtlı bulunan 711102 olarak faaliyet gösteren veri sorumlusu sıfatını haiz (“KAY-SER AŞ) unvanlı şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ

https://www.kayser.com.tr/tr alan adında yer alan hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanılmaktadır. Cookieler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
 
Cookie kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silinmesi ya da engellenmesi mümkündür. Ancak bunun internet sitesinin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcıdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımının kabul edildiği varsayılmaktadır.
 
Daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, www.kaymek.com.tr yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın web sitesinde gezinme bilgileri toplanacak, işlenecek ve güvenli olarak saklanacaktır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Analitik Cookie verileri ile şirketimizin hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin meşru menfaati hukuki sebebiyle işlenmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sitemizde aşağıda yer verilen amaçlarla çerezler kullanmaktadır.
▪ Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
▪ Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
▪ Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,
▪ Site üzerinde yapılan gezintinin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
▪ Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama
sorgularının hatırlanması.

D. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

KAY-SSER AŞ. olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. Sitemizde Kullanılan Çerezler Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

E. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.kaymek.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatıı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.