×
Başvuru Prosedürü
Faaliyet Ruhsatı Nasıl Alınır?
Serbest bölgede faaliyette bulunmanın aşağıdaki firmalar için daha avantajlı olduğu söylenebilir.

  • Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü' nden faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir.
  • Faaliyet Ruhsatı alınması için Genel Müdürlük, Serbest Bölge Müdürlüğü veya Kurucu-İşletici Şirketten temin edilecek Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu' nun 3 nüsha doldurularak aşağıdaki eklerle birlikte, Serbest Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
  • Müracaatçı ve Serbest Bölgede yapılacak faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi,
  •  Faaliyet Ruhsatı ücreti olan 5.000$'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yatırıldığını gösterir bankalar dekontunun aslı gerekmektedir.
  • Faaliyet Ruhsatı alacak firma yeni bir şirket kurmak için şirket ana sözleşmesini hazırlayıp Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat etmeden diğer evrakları ile birlikte 3 nüsha Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne bir üst dilekçe ile birlikte müracaat edilecektir.
( Firma isterse yurt içindeki şirketinin Serbest Bölge şubesini de açabilir).